Utbildning – universitet och högskola

Universitet och högskolor är egna myndigheter som kan erbjuda dig en rad olika program och fristående kurser. De lyder under regeringen, vilket innebär att det är regering och riksdag som har det övergripande ansvaret. Det är även de som bestämmer vilka regler som ska gälla för den utbildning som sker.

Trots det har universiteten och högskolorna stor frihet. Så länge de håller sig inom de regler och ramar som finns får de i stort sett själva bestämma hur de ska organisera sin verksamhet och hur de ska lägga upp den utbildning som bedrivs.

Högskola och universitet är i princip samma sak. Skillnaden är att universitet erbjuder möjlighet att fortsätta med en forskarutbildning efter grundutbildningen. Vid högskolor finns denna möjlighet till fortsatt utbildning bara ibland.

Utbildning på universitet och högskola delas upp i tre nivåer. Först kommer grundnivån på tre år. Därefter avancerad nivå på ett till två år, och till sist forskarnivå på två till fyra år.

Många kurser är indelade i olika delkurser. För att man ska bli godkänd på en kurs måste man ha klarat alla delkurser.

Universitet och högskolor kan man hitta på många platser runt om i landet, och de har alla sitt eget utbud av kurser och utbildning.